นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕ … Read more

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ ภาษาไทยและภาษาอ … Read more

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเต็ม ภาษาไทยและภาษา … Read more

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- … Read more

เอกสารประกอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

เอกสารประกอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 … Read more

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) ( … Read more

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕ … Read more

บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565

บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม … Read more

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมห … Read more