(เอกสารประกอบ) กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่ม สำคัญระดับภูมิภาค

กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่ม สำคัญระดับภูมิภาค กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานสภานโยบายและแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่ม สำคัญระดับภูมิภาค

1.06 MB

เอกสาร-workshop-แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-มรภ


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน