ระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาโดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาโดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน (STN Dev Teams) รับผิดชอบงาน งานระบบสารสนเทศ, งานระบบฐานข้อมูล, งานพัฒนาเว็บไซต์

ทีมพัฒนาสารสนเทศกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
– ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ วิเชียรนพนัส (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน)
– นายเอกพันธ์ คำพิลา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
– นายทินกร ผิวนวล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
– นายทศพล ฤทธิ์เจริญวัตถุ (เจ้าหน้าที่โครงการ)