แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.28 MB

nqxu


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน

ลิ้งค์ https://anyflip.com/gvpkn/nqxu