แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว.


แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว.

4.66 MB

2.-เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ-5-ปี-สป.อว.-Final


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน