หน้าแรก

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ มรม.


ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม


Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มรม.


ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Generated by wpDataTables

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Generated by wpDataTables

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Generated by wpDataTables

สื่อประชาสัมพันธ์


บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 2
บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการระบาด COVID-19 คลิปที่ 4