ประวัติกองนโยบายและแผน

 1. ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มีความคล่องตัวและปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 คณะวิชาคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ มีหน่วยงาน ศูนย์  สำนัก  ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน   6 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี  สำนักส่งเสริมวิชาการ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  และศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

สำนักวางแผนและพัฒนา  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานบริการที่สนับสนุนงานวิชาการ  มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 40 และมาตรา  41

ปี  พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Maha Sarakham University”

ปี พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  เป็น 7 กอง ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวง ประกอบด้วย

 • กองกลาง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองกิจการนักศึกษา
 • กองคลังและพัสดุ
 • กองทรัพย์สินและรายได้
 • กองแผนงาน
 • กองอาคารสถานที่

พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่  123  ตอนที่ 74 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 และได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีเป็น  5 กอง ประกอบด้วย

1)  กองกลาง

2)  กองคลัง

3)  กองนโยบายและแผน

4)  กองบริหารงานบุคคล

5)  กองพัฒนานักศึกษา

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. ประสานและสนับสนุนการจัดทำจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
 2. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
 4. มีเครือข่ายร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 5. มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันในการให้บริการ
 6. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. พัฒนากองนโยบายและแผนให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (ร่วมจัดทำแผนทุกหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมงานแผน )
 2. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (จัดสรร ใช้จ่าย รายงาน)
 3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นมาตรฐาน (ติดตามผลแผน คลังผลงาน)
 4. บูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (เครือข่าย แผน งบ ข้อมูล)
 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ (ใช้เทคโนโลยีบริการ รวดเร็ว สะดวก)
 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (พัฒนาบุคลากร ติดตามผลการพัฒนา)
 7. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในเชิงรุก (ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์)
 8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (กระบวนงาน ลดขั้นตอน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565