บุคลากร

บุคลากรในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีทั้งหมด 11 คน โดยแยกออกแบบ 4 กลุ่มงานได้แก่

  • กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
นายเมธี กลมดวง
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
  1. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเสถียร ภูมีแกดำ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์

2. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวรรณวิสา ยศระวาส
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ วิเชียรนพนัส
(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน)
นายสุพรรณ์ หวานแท้
นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม

4. กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

นายเอกพันธ์ คำพิลา
นายทินกร ผิวนวล