บุคลากร

บุคลากรในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีทั้งหมด 11 คน โดยแยกออกแบบ 4 กลุ่มงานได้แก่

  • กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
นางวรรณวิสา ยศระวาส
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
  1. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเสถียร ภูมีแกดำ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน์
นายสุพรรณ์ หวานแท้

2. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวรรณวิสายศระวาส
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วิเชียรพนัส
(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน)
นางสาวอินทร์ธิอร คำพิซิต

3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม

4. กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

นายเอกพันธ์ คำพิลา
นายทินกร ผิวนวล
นายศิวะพัฒน์ ศิริภักดิ์

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565