บุคลากร

บุคลากรในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีทั้งหมด 11 คน โดยแยกออกแบบ 4 กลุ่มงานได้แก่

  • กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
  1. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน์
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นายเสถียร ภูมีแกดำ
นายศิวะพัฒน์ ศิริภักดิ์

2. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวรรณวิสาย ศระวาส
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
นางสาวอินทร์ธิอร คำพิซิต

3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม
นายประยงค์ จำปาศรี

4. กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

นายเอกพันธ์ คำพิลา
(รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)
นายทินกร ผิวนวล

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565