กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน รับผิดชอบงานดังนี้

  • งานงบประมาณแผ่นดิน
  • งานงบประมาณรายได้

บุคลากรภายในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวรรณวิสา ยศระวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : wanvisa66@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานงบประมาณแผ่นดิน
– เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– รายงานนำเสนอประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– การจัดทำงบลงทุน
– การตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา และการกำหนดแบบรูปรายการ
– จัดทำรายงาน งบลงทุนรายการครุภัณฑ์
– กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี
– กำกับติดตามการดำเนินโครงการ
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ วิเชียรนพนัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : wichein1@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
– คุมเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– ตั้งงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– เพิ่ม-ลบ สิทธิ์เข้าใช้งานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี
– จัดสรรงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายสุพรรณ์ หวานแท้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : supanwantae@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– ติดตามรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีมหาวิทยาลัย
– แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีมหาวิทยาลัย
– แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีมหาวิทยาลัย
– แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระดับสำนัก/กอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 3
ระดับสถาบัน
– งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกอง ตัวบ่งชี้ ที่ 2.10 การติดตามและประเมินผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ
– ระบบงบประมาณแผ่นดิน
– เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– รายงานนำเสนอประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– การจัดทำงบลงทุน
– การตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา และการกำหนดแบบรูปรายการ
– จัดทำรายงาน งบลงทุนรายการครุภัณฑ์
– กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี
– กำกับติดตามการดำเนินโครงการ
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย