กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน รับผิดชอบงานดังนี้

  • งานงบประมาณแผ่นดิน
  • งานงบประมาณรายได้

บุคลากรภายในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวรรณวิสา ยศระวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : wanvisa66@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานงบประมาณแผ่นดิน
– เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– รายงานนำเสนอประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– การจัดทำงบลงทุน
– การตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา และการกำหนดแบบรูปรายการ
– จัดทำรายงาน งบลงทุนรายการครุภัณฑ์
– กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี
– กำกับติดตามการดำเนินโครงการ
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ วิเชียรพนัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : wichein1@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
– คุมเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– ตั้งงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– เพิ่ม-ลบ สิทธิ์เข้าใช้งานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร mis
– ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี
– จัดสรรงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต
เจ้าหน้าที่บริห่รงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ
– ระบบงบประมาณแผ่นดิน
– เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– รายงานนำเสนอประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
– การจัดทำงบลงทุน
– การตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา และการกำหนดแบบรูปรายการ
– จัดทำรายงาน งบลงทุนรายการครุภัณฑ์
– กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี
– กำกับติดตามการดำเนินโครงการ
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566