โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (นายเมธี กลมดวง)

  1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  4. กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน