กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้

  • งานแผนยุทธศาสตร์
  • งานแผนปฏิบัติราชการ
  • งานบริหารคามเสียง

บุคลากรภายในกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเสถียร ภูมีแกดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : teewarakorn@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– งานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2564 – 2565)
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : ratawan_p@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
– แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
– จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความพอใจผู้รับบริการมหาวิทยาลัย ประจำปี
– จัดทำข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดประจำปี
– งานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2564 – 2565)
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย