กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้

  • งานแผนยุทธศาสตร์
  • งานแผนปฏิบัติราชการ
  • งานบริหารคามเสียง

บุคลากรภายในกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเสถียร ภูมีแกดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : teewarakorn@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนยุทธศาสตร์ประจำปี กองนโยบายและแผน
– แผนยุทธศาสตร์ประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– แผนยุทธศาสตร์ประจำปี มหาวิทยาลัย
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี กองนโยบายและแผน
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัย
– ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน
– ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัย
– งานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2564 – 2565)
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : ratawan_p@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัย
– รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน
– รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัย
– แผนยุทธศาสตร์ประจำปี กองนโยบายและแผน
– แผนยุทธศาสตร์ประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี กองนโยบายและแผน
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความพอใจผู้รับบริการมหาวิทยาลัย ประจำปี
– จัดทำข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดประจำปี
– งานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(พ.ศ.2564 – 2565)
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายสุพรรณ์ หวานแท้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : supanwantae@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี กองนโยบายและแผน
– แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี มหาวิทยาลัย
– ติดตามรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี กองนโยบายและแผน
– ติดตามรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี สำนักงานอธิการบดี
– ติดตามรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี มหาวิทยาลัย
– แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำปี มหาวิทยาลัย
– แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี มหาวิทยาลัย
– แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี มหาวิทยาลัย
– แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัย
– ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565