สายตรงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ข้อตกลง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการได้ทันที กองนโยบายและแผนจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

    ***ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ