กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน ภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้

  • งานธุระการ และงานสารบรรณ
  • งานอำนวยการ และการประชุม
  • งานบุคลากร
  • งานการเงิน และบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานประกันคุณภาพ

บุคลากรภายในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : the_kop_mooton@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์ งานรวบรวมข้อมูล
– งานการเงิน
– รวบรวมการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี
– งานประกันคุณภาพ
– งานควบคุมภายใน
– ควบคุมจำนวน วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานประจำปี
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวนฤมล ศรีสารคาม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
มือถือ : 087-232129
อีเมล์ : yuiyuikoow@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานแจกจ่ายเอกสาร งานบุคคล
– งานพัสดุ
– งานประชุม/รับรองรายงานการประชุม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายประยงค์ จำปาศรี
บุคลากรชำนาญการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– งานประชุม/รับรองรายงานการประชุม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย