ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)

1.02 MB

NATIONAL STRATEGY 2018 - 2037 (Summary)

1.24 MB

ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๑-–-๒๕๘๐-ฉบับย่อ


ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๑-–-๒๕๘๐-ฉบับย่อ-ENG


QR Code