แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategis Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategis Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)


แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategis Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

8.36 MB

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-มรภ_ฉบับสมบูร