ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเต็ม ภาษาไทย

2.37 MB

NATIONAL STRATEGY 2018 - 2037

1.64 MB

ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๑-–-๒๕๘๐


ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๑-–-๒๕๘๐-ENG


QR Code