แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.63 MB

1.-เล่มแผนปฏิบัติราชการ-5-ปี-กระทรวง-อว.-Final


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน