ตารางประชุมผู้อำนวยการและบุคลากร กองนโยบายและแผน

ตารางประชุมผู้อำนวยการและบุคลากร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม