ตารางประชุมผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

ตารางประชุมผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม