ตารางประชุมผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

ตารางประชุมผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่รายละเอียด+สถานที่เอกสาร
7 ธันวาคม 2565 13.30 น.ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 : ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงฯดาวน์โหลด