กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน รับผิดชอบงานดังนี้

  • งานระบบสารสนเทศ
  • งานระบบฐานข้อมูล
  • งานพัฒนาเว็บไซต์
  • งานวิจัยสถาบัน

บุคลากรภายในกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

นายเอกพันธ์ คำพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : ekkapan.k@rmu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ
– ปรับปรุงและดูแลระบบรายงานตัวและส่งหลักฐานนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
– จัดทำรายงานผลการประเมินการเรียนการสอน ประจำปี
– ดูระบบสลิปเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
– ปรับปรุงระบบยืนยันสิทธิ์และประกาศผลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
– ปรับปรุงระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
– พัฒนาระบบรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES
– พัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์รับการเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษา
– พัฒนาระบบติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
– ปรับปรุงระบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– จัดเตรียมระบบและดูแลการทำงาน ระบบประเมินการเรียนการสอน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร : 043-722118
โทรภายใน : 348,349
อีเมล์ : tinnakorn.pei@rmu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
– ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
– พัฒนาระบบรายงานข้อมูลมหาวิทยาลัย
– พัฒนาระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566