แผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน กนผ.

แผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน กนผ. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


แผนยุทธศาสตร์ กนผ.


รายงานการติดตามและประเมินผล กนผ.


แบบฟอร์ม กนผ.