รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบป … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร … Read more