รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี


รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติรา

1.74 MB

รายงานการติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบัติรา