รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมา … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

รายงานผลการดําเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดําเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัตริาชการ ประจํา … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ … Read more