รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.88 MB

รายงานการติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบัติรการ


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน