แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (แผ่นพับ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยรา … Read more

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เล่มเล็ก)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยรา … Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ … Read more

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยรา … Read more

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 มหาวิท … Read more

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี .d … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี .d … Read more

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ ต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส … Read more

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ … Read more