รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.23 MB

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์-มรภ-compressed


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน