รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

ร่าง แผน/รายงานผลการใช้งานจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไปพลางก่อน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่าง แผน/รายงานผลการใช้งานจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำป … Read more

ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 … Read more

แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … Read more

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจํ … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประ … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more