บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565

บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป … Read more

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategis Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategis Action Plan) มหา … Read more

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการ ป … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 25 … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มห … Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบป … Read more

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของมห … Read more