ประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563