นโยบาย-เป้าหมาย-และแผนที่นำทาง-เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ใน-12-ปี-พ.ศ.2563-2574

นโยบาย-เป้าหมาย-และแผนที่นำทาง-เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ใน-12-ปี-พ.ศ.2563-2574

นโยบาย-เป้าหมาย-และแผนที่นำทาง-เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ใน-12-ปี-พ.ศ.2563-2574