แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี *ในวาระแรกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี* (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

* ในวาระแรกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการระยะ-5-ปี