กองนโยบายและแผน ประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

กองนโยบายและแผน ประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่  20  เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1.  นางวรรณวิสา  ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน ผอ.กนผ.    
2.  นายเสถียร  ภูมีแกดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3.  นายอาทิตย์  วิเชียรพนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.  นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5.  นายเอกพันธ์  คำพิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6.  นายทินกร  ผิวนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7.  นายวีรวัฒน์  ดอนเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8.  นายสุพรรณ์  หวานแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9.  นายศิวะพัฒน์  ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
10. นางสาวนฤมล  ศรีสารคาม ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน                  

รายชื่อผู้ไม่มาร่วมประชุม

นางสาวอินทร์ธิอร  คำพิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ติดภารกิจประสานงานกับ สำนักงบประมาณ)


รายงานการประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

188.29 KB
meeting042565