รายงานการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565

รายงานการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565


รายงานการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พฤษภาคม 2565

4.48 MB

รายงานการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์-พฤษภาคม-2565