รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมารณ-พ.ศ.2562