รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายงานการติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบัติรา-1