แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

แบบฟอร์มติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบัติราช