แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

431.90 KB

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

277.56 KB

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

321.24 KB

วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

319.98 KB

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

251.79 KB

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

211.71 KB

นิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

160.50 KB

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

250.78 KB

วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

245.60 KB

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

164.55 KB

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

190.79 KB

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

152.14 KB

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

154.02 KB

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

167.21 KB

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

171.94 KB

สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ

164.47 KB

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

152.08 KB

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

174.01 KB

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

147.85 KB

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

148.04 KB

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

147.73 KB

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

151.28 KB

QR Code