รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อเสนอแนะ

1.25 MB

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

ครุศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

ครุศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

วิทยาการจัดการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

วิทยาการจัดการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

เทคโนโลยีการเกษตร สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

เทคโนโลยีการเกษตร สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

นิติศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

นิติศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

วิศวกรรมศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

วิศวกรรมศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

บัณฑิตวิทยาลัย สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

บัณฑิตวิทยาลัย สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักงานอธิการบดี สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักงานอธิการบดี สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.25 MB

สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักบริการวิชาการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักบริการวิชาการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

ศูนย์การศึกษาพิเศษ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

กองคลัง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

กองคลัง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

กองนโยบายและแผน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

กองนโยบายและแผน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

กองพัฒนานักศึกษา สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

กองพัฒนานักศึกษา สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

กองบริหารงานบุคคล สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

กองบริหารงานบุคคล สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

กองกลาง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

กองกลาง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.24 MB

QR Code