แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เล่มเล็ก)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เล่มเล็ก)


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เล่มเล็ก)

2.72 MB

แผนปฏิบัติราชการ-2566-เล่มเล็ก-16.03.66_compressed


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน