แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ … Read more

นโยบาย-เป้าหมาย-และแผนที่นำทาง-เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ใน-12-ปี-พ.ศ.2563-2574

นโยบาย-เป้าหมาย-และแผนที่นำทาง-เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย … Read more

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ … Read more