แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการ65 ฉบับผ่านได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

32.24 MB

แผนปฏิบัติราชการ-65-ฉบับผ่านสภา