แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี

224.89 KB

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี