แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

แผนปฏิบัติราชการ65-ฉบับผ่าน-กบ.

31.91 MB
แผนปฏิบัติราชการ65-ฉบับผ่าน-กบ.