แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานปลั … Read more

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงกา … Read more

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา ว … Read more