แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.80 MB

2


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน