ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

เนื่องด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความเชื่องโยง และสอดคล้องกับระบบการประเมินการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตามบันทึกข้อความที่ (สมป./212)

=> พัฒนาโดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– นายเอกพันธ์ คำพิลา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
– นายทินกร ผิวนวล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
– นายทศพล ฤทธิ์เจริญวัตถุ (เจ้าหน้าที่โครงการ)