รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี