แผนบริหารความเสียงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารความเสียงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564