แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.99 MB

แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน