รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.57 MB


รายงานการติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบัติราชการ-2564


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน