การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570

8.93 MB